1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen beautysisters en een cliënt waarop  beautysisters deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen beautysalon
beautysisters zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. beautysisters zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
De cliënt dient verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan beautysisters telefonisch of per mail melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, brengt beautysisters het gehele bedrag van de behandeling(en) in rekening aan de cliënt.

Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd bij beautysisters aankomt, mag beautysisters de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Indien de cliënt meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd komt, behoudt beautysisters zich het recht voor om de afspraak te annuleren. beautysisters moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt telefonisch melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen bij beautysisters.

4. Betaling
beautysisters vermeldt alle prijzen van behandelingen op haar website. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. beautysisters vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de beautysalon. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven periode en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen.

5. Personeel
beautysisters heeft het recht om zonder vooroverleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers, indien beautysisters dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk oordeelt. De cliënt zal tot en met één jaar na de laatste behandeling bij beautysisters de medewerkers van de beautysalon niet direct of indirect voor zich laten werken, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door beautysisters.

6. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet beautysisters vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan beautysisters aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. beautysisters neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in de administratie van de beautysalon. beautysisters behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De beautysalon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

7. Geheimhouding
beautysisters is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de beautysalon verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8. Aansprakelijkheid
beautysisters is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat beautysisters is uitgegaan van de door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. beautysisters is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar beautysisters.

9. Garantie
beautysisters geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de nagelbehandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:
●  De cliënt de (kunst)nagels heeft laten onderhouden door een andere beautysalon.
●  De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.
●  De cliënt de (kunst)nagels heeft afgebeten of opzettelijk heeft afgebroken.
●  De cliënt andere producten dan de door beautysisters geadviseerde heeft gebruikt voor het
onderhoud van de (kunst)nagels.
●  De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de (kunst)nagels, zoals beschreven in de
adviesfolder, niet heeft opgevolgd.
●  De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf dagen heeft opgevolgd.
●  De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
●  De cliënt haar nagels heeft blootgesteld aan vuil en/of chemische middelen of andere
producten die de (kunst)nagels beschadigen.

10. Beschadiging & diefstal
beautysisters heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. beautysisters meldt diefstal altijd bij de politie.

11. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van beautysisters en de behandelende stylist. beautysisters moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal beautysisters de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

12. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de beautysalon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft beautysisters het recht de cliënt de toegang tot de beautysalon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

13. Acties/Aanbiedingen/Kortingsbonnen
Voor alle acties en aanbiedingen geldt dat elke klant hier maar éénmalig gebruik van kan maken tijdens de looptijd van de actie of aanbieding. Voor kortingsbonnen geldt te allen tijden maximaal 1 per klant. Op acties en/of aanbiedingen kan geen kortingsbon worden ingeleverd.

14. Recht
Op elke overeenkomst tussen beautysisters en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

anbos-gediplomeerd-wit
lakshmi
lycon-wit-klein
kaeso-klein-wit