1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen beautysisters en een cliënt waarop  beautysisters deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen beautysalon
beautysisters zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. beautysisters zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
De cliënt dient verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan beautysisters telefonisch of per mail melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, brengt beautysisters het gehele bedrag van de behandeling(en) in rekening aan de cliënt.

Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd bij beautysisters aankomt, mag beautysisters de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Indien de cliënt meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd komt, behoudt beautysisters zich het recht voor om de afspraak te annuleren. beautysisters moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt telefonisch melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen bij beautysisters.

4. Betaling
beautysisters vermeldt alle prijzen van behandelingen op haar website. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. beautysisters vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de beautysalon. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven periode en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen.

5. Personeel
beautysisters heeft het recht om zonder vooroverleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers, indien beautysisters dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk oordeelt. De cliënt zal tot en met één jaar na de laatste behandeling bij beautysisters de medewerkers van de beautysalon niet direct of indirect voor zich laten werken, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door beautysisters.

6. IPL behandelingen
6.1 Cliënt geeft beautysisters hierbij toestemming om bij haar/hem één of meerdere behandelingen uit te voeren zoals omschreven in deze
overeenkomst. Een behandeling kan bestaan uit een enkelvoudige behandeling en/of een behandeling op basis van meerdere
behandelingen c.q. een kuur van behandelingen welke op verschillende tijdstippen tot stand worden gebracht. Mocht cliënt gedurende een
behandelingskuur beslissen ook een ander soort behandeling af te nemen dan de MedCos® methode, geldt ten aanzien van deze andere
behandeling (en) dezelfde voorwaarden van deze overeenkomst. Een behandeling en/of een kuur van meerdere behandelingen worden
door beautysisters uitgevoerd conform het aantal en het bedrag en/of bedragen zoals eventueel vermeld op deze overeenkomst of
anderszins met elkaar is overeengekomen.
6.2 Cliënt verklaart hierbij mondeling en schriftelijk volledig te zijn geïnformeerd over de aard, strekking, mogelijkheden en vooral de
onmogelijkheden van de behandelingen. Cliënt is ervan op de hoogte dat aan IPL behandelingen bepaalde risico’s zijn verbonden en dat
succes en/of een bepaalde mate van individueel resultaat door beautysisters nooit kan worden gegarandeerd. Cliënt is op de hoogte dat de
indicatie van het aantal “noodzakelijk” afgesproken behandelingen tussen cliënt en beautysisters t.b.v. van een goed behandelresultaat
nooit door beautysisters kan worden gegarandeerd. Verder is cliënt ervan op de hoogte dat bij afronding van een succesvolle
ontharingskuur het wenselijk is om de terugloop van de verkregen haarreductie tegen te gaan door tenminste 1 – 2
onderhoudsbehandelingen per jaar af te nemen. De cliënt zal ten gunste van een optimaal cosmetisch resultaat de door beautysisters
gegeven adviezen voor en na een behandeling opvolgen en elk onbegrepen effect na iedere een behandeling melden aan beautysisters.
6.3 Cliënt is volledig op de hoogte en gaat ermee akkoord dat beautysisters direct noch indirect nimmer aansprakelijk is voor enige schade
of claim van cliënt omtrent het resultaat “bv. tegenvallende behandelingsresultaten” van een behandeling of welke oorzaak van schade
dan ook die direct of indirect met een behandeling te maken hebben. Cliënt vrijwaart beautysisters en /of de behandelende
medewerker/ster tegen vorderingen, ook van derden, ter zake dit artikel en zal zich niet door compensatie of anderszins aan zijn/haar
betaling en verdere verplichtingen onttrekken, die voortvloeien uit deze overeenkomst

7. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet beautysisters vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan beautysisters aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. beautysisters neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in de administratie van de beautysalon. beautysisters behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De beautysalon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

8. Geheimhouding
beautysisters is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de beautysalon verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

9. Aansprakelijkheid
beautysisters is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat beautysisters is uitgegaan van de door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. beautysisters is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar beautysisters.

10. Garantie
beautysisters geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de nagelbehandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:
●  De cliënt de (kunst)nagels heeft laten onderhouden door een andere beautysalon.
●  De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.
●  De cliënt de (kunst)nagels heeft afgebeten of opzettelijk heeft afgebroken.
●  De cliënt andere producten dan de door beautysisters geadviseerde heeft gebruikt voor het
onderhoud van de (kunst)nagels.
●  De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de (kunst)nagels, zoals beschreven in de
adviesfolder, niet heeft opgevolgd.
●  De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf dagen heeft opgevolgd.
●  De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
●  De cliënt haar nagels heeft blootgesteld aan vuil en/of chemische middelen of andere
producten die de (kunst)nagels beschadigen.

11. Beschadiging & diefstal
beautysisters heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. beautysisters meldt diefstal altijd bij de politie.

12. Klachten
12.1 beautysisters streeft naar een zo goed mogelijke behandeling van cliënt. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling, een product of één van haar medewerkers/sters, kan cliënt een officiële klacht indienen, uitsluitend dan wanneer de klacht naar aard en strekking niet reeds geregeld is in deze Algemene Voorwaarden, zal de klacht door beautysisters worden behandeld zoals omschreven in dit artikel.
12.2 Cliënt dient de klacht te richten aan de eigenaar van beautysisters (Mevrouw M.M.Q. Reyes). Na ontvangst van de klacht ontvang cliënt hiervan een reactie. beautysisters zal hierop een onderzoek instellen. Op basis van de bevindingen zal beautysisters tot een oordeel komen over de gegrondheid van de klacht en cliënt ontvangt hierover schriftelijk bericht. Afhankelijk van de aard van de klacht is het streven deze binnen 2 maanden af te handelen.

13. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de beautysalon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft beautysisters het recht de cliënt de toegang tot de beautysalon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

14. Acties/Aanbiedingen/Kortingsbonnen
Voor alle acties en aanbiedingen geldt dat elke klant hier maar éénmalig gebruik van kan maken tijdens de looptijd van de actie of aanbieding. Voor kortingsbonnen geldt te allen tijden maximaal 1 per klant. Op acties en/of aanbiedingen kan geen kortingsbon worden ingeleverd.

15. Recht
Op elke overeenkomst tussen beautysisters en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.